Algemene voorwaarden van Sweej-ke, gevestigd te Attenrode-Wever (Glabbeek), deze versie is geldig vanaf 01/10/2015 tot nader bericht.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Sweej-ke en op iedere tussen Sweej-ke en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen en ten alle tijde toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Sweej-ke (www.sweej-ke.be).

Op verzoek kunnen wij u wel éénmalig onze algemene voorwaarden schriftelijk bezorgen. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sweej-ke behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Sweej-ke garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering 

De levering van uw bestelling vindt plaats zolang de voorraad strekt. Sweej-ke biedt geen financiële tussenkomst of schadevergoeding indien zou blijken dat de voorraad ontoereikend is. Indien de voorraad toch ontoereikend is dan stellen wij u drie opties voor 1) U kiest voor het zelfde bedrag iets anders uit het aanbod van Sweej-ke 2) het aangekochte artikel wordt u verzonden als het terug op voorraad is en de kosten zijn ten laste van de klant 3) We betalen u het exact betaalde bedrag van het artikel dat niet op voorraad is terug op zijn of haar rekening.

Wij proberen telkens een snelle levering te garanderen, van zodra wij het factuurbedrag hebben ontvangen streven wij ernaar om binnen 2 a 3 werkdagen uw bestelling te bezorgen. Let op, deze leveringstermijnen zijn niet bindend voor Sweej-ke, maar louter indicatief. Indien zou blijken dat we niet in de mogelijkheid zijn om 7 dagen na ontvangst van uw bestelling en betaling te leveren dan gaan we u hiervan op de hoogte brengen per e-mail.

Aan de leveringsplicht van Sweej-ke zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sweej-ke geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden (door bpost of door ons in eigen regio). Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wij werken enken en alleen met bpost om het risico op verloren of beschadigde pakjes zo klein mogelijk te houden.

Kleine bestelhoeveelheden van maar +/- 1 meter worden verstuurd via brievenbuspost i.p.v pakketpost. Wij werken met een vaste verzendkost ook al bestel je maar 1 meter !! Wilt u garantie van uw bestelling die verstuurd wordt via pakketpost dan is het de bedoeling dat je minstens 2 meter stof besteld !!

Uiteraard kan u ook terecht in onze stenen winkel, gelegen, Steenbergestraat 4d,3384 Attenrode-Wever (Glabbeek) en betaalt u geen verzendingskosten.

Prijzen De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van uw bestelling, Alle prijzen op de site zijn in euro uitgedrukt en zijn inclusief 21% BTW. De prijs op de website en in de stenen winkel kunnen verschillen, dit zal te maken hebben met eventuele acties die gelden in de online of stenen winkel !!

Zichttermijn/verzakingsrecht  

Overeenkomstig de wet verkopen op afstand, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren (zie verzakingsrecht) Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Sweej-ke. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan Sweej_ke retourneren. De goederen worden op risico en kosten van de klant teruggestuurd naar Sweej-ke, de klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd naar Sweej-ke, door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te gebeuren in de originele verpakking of gelijkaardige verpakking inclusief accessoires en bijhorende documentatie en in TOTAAL nieuwe staat verkerend ( zonder enige gebruikssporen, vlekken, beschadigingen, rookgeuren, verknippingen EN ONGEWASSEN). Indien zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Sweej-ke zich het recht om waardevermindering te rekenen afhankelijk van de beschadiging.

Geknipte stoffen kunnen niet geretourneerd worden !!!!!

Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, zorgt Sweej-ke ervoor dat binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending door ons, het volledige aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen aan de klant wordt terugbetaald. 

Gegevensbeheer  

Indien u een bestelling plaatst bij Sweej-ke, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sweej-ke. Wij houden ons aan de wet persoonregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy policy. Sweej-ke respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Sweej-ke maakt gebruik van een mailingslijst/nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

Garantie  

Sweej-ke staat er voor in dat de door ons geleverde producten voldoen de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Sweej-ke is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (vooraleer terugzending) deze gebreken binnen de 30 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden zoals je kan lezen bij "herroepingsrecht". Sweej-ke is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten. Indien klachten van de klant door Sweej-ke gegrond worden bevonden, zal Sweej-ke naar haar keuze de geleverde producten ofwel kosteloos vervangen ofwel met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sweej-ke zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten.

Aanbiedingen  

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Sweej-ke slecht nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slecht van kracht indien schriftelijk overeengekomen. Aanbiedingen van Sweej-ke gelden niet automatisch in de stenen winkel en ook voor nabestellingen. Verschillende kortingscodes, acties en kortingsbonnen kunnen niet samen worden gebruikt. Per bestelling kan slecht één kortingscode worden gebruikt. Een cadeaubon kan wel gebruikt worden samen met een kortingscode.

Tot slot kan sweej-ke niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

Overeenkomst Een overeenkomst tussen Sweej-ke en een klant kwam tot stand nadat een bestellingsopdracht door Sweej-ke op haalbaarheid is beoordeeld. Sweej-ke behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden ( bijvoorbeeld vooruitbetaling, ... )

Afbeeldingen en specificaties  Alle afbeeldingen: foto's, tekeningen, gegevens betr. gewicht, afmeting, kleur en afbeelding van etiketten, ... enz op de webshop gelden slecht bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren van de foto's op sweej-ke kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. 

Overmacht  

Sweej-ke is niet aansprakelijke, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of wanprestatie door onze toeleverancier, storing in het internet, storing in de electriciteit, storing in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelingen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leverancier en/of fabrikanten van Sweej-ke alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Sweej-ke behoudt zich in het geval van overmacht het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sweej-ke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Sweej-ke bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door Sweej-ke aan de klant verkochte en geleverde zaken bij Sweej-ke zolang de klant de vorderingen van Sweej-ke uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Sweej-ke wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, enz ... De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzeker en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzake te geven aan Sweej-ke.

Sweej-ke "Cindy Huybrechts" Steenbergestraat 4d 3384 Glabbeek (Attenrode-Wever) +(32)498465707  www.sweej-ke.be  BTW 0634.727.319